Name Affiliation
Chen Tian chair Nanjing University
Dan Li Tsinghua
David Koll University of Goettingen
David Meyer Huawei
Deke Guo NUDT
Eiko Yoneki University of Cambridge
Fengyuan Xu Nanjing University
Hanhua Chen HUST
Henry Xu City University of Hong Kong
John C.S. Lui CUHK
Jon Crowcroft chair Cambridge
Juncheng Jiang University of Chicago
K. K. Ramakrishnan UCR
Lixin Gao UMass
Marco Canini chair KAUST
Nicholas Zhang Huawei
Peter R. Pietzuch Imperial
Qun Huang Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences
Rocky Chang Hong Kong Polytechnic University
Timothy Wood GWU
Ying Zhang Facebook
Zhi-li Zhang University of Minnesota -- Twin Cities